Siirry suoraan sisältöön

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 24.4.2022

Rekisterinpitäjä

Vestalo Oy
Y-tunnus: 3216471–2
Metsäkatu 6
44120 Äänekoski

Rekisteriä hoitava henkilö

Erno Sonninen
erno@vestalo.fi
Puh. 045 103 7009

Rekisterin nimi

Vestalo Oy:n asiakasrekisteri (jäljempänä ”rekisteri”)

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään liittyen sekä asiakassuhteen hoitamisessa ja kehittämisessä, sekä palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä.

Rekisterin tietosisältö

Vestalo Oy:n pitämä rekisteri voi sisältää mm. yrityksen tai yksityisasiakkaan tiedot, kuten yrityksen tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli laki näin vaatii. Tietoja voidaan luovuttaa myös kirjanpitäjälle siltä osin kuin se kirjanpitolain mukaan on tarpeen. Tietoja on myös oikeus luovuttaa mahdollisille alihankkijoille niiltä osin kuin työnsuorittaminen sitä vaatii. Muussa tapauksessa tietojen luovuttamiseen on oltava asiakkaan suostumus.  Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietojen siirto EU:n TAI ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).